Om oss

FiskeBu AS ble startet i mai 2020 av Bjørn Arvid Ølmheim, Ronny Ølmheim og Linda Herland.

Oppstarten baserte seg på Bjørn Arvid sitt design, og allerede bygget prototyp, «RenseBu». Denne var et resultat av tanker og erfaringer fra mange år i bransjen, et stort hjerte for dyrevelferd og bekreftelser på utfordringene i årsrapportene til Veterinærinstituttet, der de stadig etterspurte not-frie løsninger for håndtering av fisk. Etter hvert fikk også bruken av rensefisk et negativt fokus fra fagmiljøer og myndighetene via Mattilsynet kom kraftigere på banen med krav til næringen.

Hovedvisjonene var at rensefisken trenger et komplett habitat i sin tjeneste i merdmiljø og fisk skal være i vann (ikke sprelle i en not).

Dette produktet har som følge av vårt tette samarbeid med vår pilotbedrift, Tombre Fiskeanlegg, blitt til 5 produkter som samlet ivaretar all håndtering av rensefisk fra mottak til destruering etter endt tjeneste. I tillegg har vi designet et spesialprodukt for Austevoll Sjøtjenester til bruk for gjenfangst i stor skala som skal testes medio september 2022.

Våre hovedmål

Bedret fiskevelferd for rensefisk brukt i oppdrettsnæringen

Lette arbeidet med å tilfredsstille myndighetskrav til drift av rensefisk

Redusere arbeidsbelastningen på driftsoperatørene

Fordeler

 • Kraftig reduksjon i stress og dødelighet hos rensefisken
 • Gjenbruk/ forlenget tjeneste
 • Betydelige innsparinger på innkjøp av ny rensefisk
 • Komplette habitater tilnærmet lik naturlige levekår
 • Økt effektivitet/ tidlig vår-utsett for leppefisk etter trygg vinterdvale
 • Sorteringssystem for å ta ut rensefisk som er for stor til å spise lus og muliggjøre godkjent avliving av disse
 • Lage rutiner/produkter for enklere rapportering til myndigheter
 • Mer automatisert drift- mindre ugunstig kroppsarbeid ved løft og haling

Status i næringen

 • Det forbrukes ca. 20 millioner leppefisk per år
 • Det forbrukes ca. 30 millioner rognkjeks per år
 • Det finnes ikke komplette/ naturlige habitat for rensefisk i tjeneste, kun et arbeidsområde i form av kunstig tareskog
 • Omfattende bruk av notløsninger i rusefangst gir mye riss og spesielt snutesår

 

Myndighetene er svært kritisk til dagens drift og har via Mattilsynet økt oppfølgingen av regelverket.

Myndighetene kan stoppe/redusere bruk av leppefisk om ikke krav innfris innen kort tidsperspektiv.

Dette vil medføre flere avlusninger og redusert velferd for oppdrettsfisken og derfor fare for reduksjon av tillatt biomasse i merdene.

Dette vil gi store økonomiske konsekvenser for vår nest viktigste eksportnæring

Våre råd om drift

Leppefisk trenger et komplett habitat i merdmiljø

• De trenger et sikkert skjul, introduksjonsmiljø og horisontal og vertikal støtte (er bunnfisk).
• Nå har de bare et arbeidsområde (24/7) og usikker skjul/beskyttelse i en tareskog

Leppefisk trenger not-frie løsninger

• Dette har vært etterspurt i dyrevelferdsrapporten til Veterinærinstituttet en årrekke
• Riss og snutesår er svært skadelig for immunforsvaret og fører til dårlig velferd, lav effekt som lusespiser og høy dødelighet

Leppefisk bør ikke overvintre i merdmiljø

• De gjør uansett svært liten nytte for seg. Det benyttes ofte rognkjeks for å opprettholde lusebeiting om vinteren
• De trekker mot bunn i merd og utsettes for notskader, sykdom og predatoraktivitet fra laks/ørret ved sulting og trolig også villfisk og sjøfugl fra utsiden
• De vil ikke tåle trenging eller rask oppstigning som følge av operasjoner i merd (slakt, avlusning mm)
• Krevende utfiske fra dypet med høy dødelighet om ikke det benyttes korrekt hal-matrise (se våre råd om utfiske)
• De blir frarøvet en beviselig nødvendig dvale ved å holdes kunstig i aktivitet
• Leppefisk trenger individuelle liggeplasser/ huler av profylaktiske og adferdsmessige grunner
• Vi har i forsøk hatt oppsiktsvekkende resultater med vinterdvale utenfor merd. 98,6% overlevelse gjennom 7 uker og svært frisk og aktiv fisk tilgjengelig om våren

Utfiske fra bunn av not:

Vi har her tatt utgangspunkt i en forskningspublikasjon om levendefiske av Uer der det ble gjort hal på halvparten av dybde med 5 timers opphold mellom halene. Dette skal ha gitt «kun» 30% dødelighet og det er selvsagt ikke tilfredsstillende i et dyrevelferdsperspektiv.

 

Vi har av derfor anbefalt hal på en tredjedel av dybde/ gjenstående dybde og 7 timers opphold mellom halene og det har med denne metoden ennå ikke blitt registrert dødelighet.

 

Eksempel fra not med 40m dybde:

    1. hal        40m til 27m
    2. hal        27m til 18m
    3. hal        18m til 12m
    4. hal        12m til 8m
    5. hal        8m til 5m
    6. hal        5m til overflate

 

Et slikt skånsomt  utfiske krever selvsagt litt forberedelser på grunn av tidsbruken, men tidlig utfiske på populasjoner som har trukket til bunn av merd går ikke utover luseutviklingen siden disse ikke er aktive lusespisere.

Ved kameraobservasjoner av leppefisk på bunn av not, kan derfor slikt utfiske starte så snart som praktisk mulig.

Hvor vi er i 2023

Vi har bygget og testet en fullskala prototype av RenseBu. Tilbakemeldingene fra pilotkunde er svært positive.

Uttalelser fra lokalitetsansvarlig Håvard Berge:

Vi har bygget og testet en prototype av VinterBu. Både tilbakemeldinger og resultater fra sesongens utprøving har vært svært oppløftende. (Rapportnotat foreligger)

Vi benytter kun lokale produsenter og leverandører av tjenester

Produsent og samarbeidspartner for produktutvikling

Pilotbedrift for utprøving og produktutvikling

Samarbeidspartner for effektiv gjenfangst av rensefisk fra merd

Produsent av flåteløsninger for RenseBu

Samarbeidspartner for tilpasning av VinterBu til betongflåter

Leverandør av tjenester til produktsertifiseringer

Leverandør av animasjonsfilm

Leverandør av nettside og markedsføringsstrategi

Leverandør av tjenester for dokumentasjon